วิธีการสืบค้นสิทธิบัตร

เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

*หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือ Click

         ระบบสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เป็นระบบเพื่อการค้นหาข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ที่มีการยื่นขอรับความคุ้มครองไปแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ทำให้เราสามารถเข้าถึงรายละเอียดของสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วหรืออยู่ในระหว่างดำเนินการ ซึ่งนับเป็นอีกช่องทางที่จะนำความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ได้เปิดเผยแล้วมาปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดต่อไป

ประโยชน์ของการสืบค้นสิทธิบัตร

  • เพื่อการสืบค้นความเป็นไปได้ในการขอรับสิทธิบัตร (patentability)
  • ตรวจสอบความใหม่และขั้นการประดิษฐ์ที่สูงขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิบัตร (infringement)
  • เพื่อการเพิกถอนสิทธิบัตรและเพื่อการยื่นคัดค้านสิทธิบัตร (invalidity) ที่จะทำให้เสียผลประโยชน์
  • เพื่อความอิสระในการดำเนินการ (freedom to operate) ในสิ่งที่เกี่ยวข้องในสิทธิบัตร
  • รวบรวมข้อมูลทางธุรกิจ (business information) เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

คำแนะนำวิธีการสืบค้นสำหรับบุคลากร

สำหรับบุคลากรที่ประสงค์ต้องการทราบผลการดำเนินการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ http://patentsearch.ipthailand.go.th/ ซึ่งเป็นระบบสืบค้นที่จัดทำโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา โดยระบบดังกล่าวมีการปรับปรุงข้อมูลสิทธิบัตรให้เป็นปัจจุบัน สามารถค้นหาเอกสารสิทธิบัตรทุกฉบับที่ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองไปแล้วในประเทศไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถทำได้ตามขั้นตอนตามลำดับในรูปภาพ

http://patentsearch.ipthailand.go.th/

กรณี 1 ต้องการทราบจำนวนสิทธิบัตรทั้งหมดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าของให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-5


กรณี 2 ต้องการทราบจำนวนสิทธิบัตรของตนเองเพื่อต้องการทราบสถานะการยื่นคำขอ ให้ทำตามขั้นตอนที่ 1-2 แล้ว เลือก 3 เป็น “ชื่อผู้ประดิษฐ์/ออกแบบ” และ 4 ให้ระบุเป็นชื่อของตนเอง

กรณี 3 ต้องการสืบค้นเพื่อประเมินความเหมือนหรือคล้ายสิ่งประดิษฐ์ของตนในฐานข้อมูลของประเทศไทย ก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยให้ทำตามขั้นตอน 1-2 แล้ว เลือก 3 เป็น “ข้อถือสิทธิ” เพื่อเข้าถึงหัวใจของสิ่งประดิษฐ์ซึ่งได้มีการถือสิทธิไปแล้ว หรือ “บทสรุป”เพื่อเข้าถึงภาพรวมของสิ่งประดิษฐ์ว่าตรงกับที่ท่านต้องการสืบค้นหรือไม่ และ 4 ให้ใส่ keywords หรือ คำค้นที่ท่านต้องการหา

       นอกจากนี้เพื่อการสืบค้นสิทธิบัตรขั้นสูงสำหรับนักประดิษฐ์ที่ต้องการค้นหาข้อมูลจากฐานสิทธิบัตรต่างประเทศซึ่งมีข้อมูลสิทธิบัตรมากมายทั่วโลก และหากคุณต้องการจดสิทธิบัตรก็มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสืบค้นข้อมูลของต่างประเทศเพื่อประเมิณเรื่องความใหม่และความเป็นไปได้ของการได้รับจดทะเบียนไม่ว่าจะในไทยหรือต่างประเทศก็ตาม ซึ่งการสืบค้นด้วยฐานข้อมูลฟรีสำหรับสิทธิบัตรต่างประเทศที่แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นเนื่องจากใช้งานและเข้าถึงได้ง่าย เช่น Google Patent องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก(WIPO) ซึ่งสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายแต่อาจไม่ครอบคลุมทุกฟังก์เช่น ฟังก์ชั้นการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เป็นที่ต้องการในอนาคต หรือ แผนที่สิทธิบัตร(patent mapping) และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ซึ่งหากท่านต้องการรับคำแนะนำเกี่ยวกับการสืบค้นสิทธิบัตรสามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ TLO คลิ๊กลิงค์

       หรือ หากท่านต้องการใช้ฐานข้อมูลฐานข้อมูลสืบค้นขั้นสูงเพื่อการการวิเคราะห์เทคโนโลยีที่เป็นที่ต้องการในอนาคต หรือ ทำแผนที่สิทธิบัตร(patent mapping) เพื่อประโยชน์ในการคิดโจทย์วิจัยก็สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ TLO คลิ๊กลิงค์ ..

คำแนะนำวิธีการสืบค้นสำหรับภาคเอกชน

       สำหรับภาคเอกชนที่ประสงค์ต้องการข้อมูลผลงานสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัยที่ผ่านการยื่นจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ อนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ผ่านเว็บไซต์ http://patentsearch.ipthailand.go.th/ ซึ่งเป็นระบบสืบค้นที่จัดทำโดย กรมทรัพย์สินทางปัญญา     โดยระบบดังกล่าวมีการปรับปรุงข้อมูลสิทธิบัตรให้เป็นปัจจุบัน สามารถค้นหาเอกสารสิทธิบัตรทุกฉบับที่ได้ยื่นขอรับความคุ้มครองไปแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยสามารถสืบค้นเบื้องต้นอย่างง่ายโดยทำตามขั้นตอนที่ 1-5

และหากค้นพบบว่าสิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวจะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจของท่านได้และสนใจที่จะนำทรัพย์สินทางปัญญาไปขยายผลสู่เชิงพาณิชย์ โปรดติดต่อมาที่ TLO >> แจ้งความต้องการรับการถ่ายทอด