บุคลากร

เกี่ยวกับ TLO

ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. อนุรักษ์ ถุงทอง

ผู้อำนวยการ
Tel : 0-7567-3577
e-mail : anurak.th@mail.wu.ac.th

นางพรรษกร ฉันทวีโรจน์

งานแผน/ยุทธศาสตร์ฝ่าย
งานขอรับความคุ้มครอง IP

Tel : 0-7567-3575
e-mail : npatsako@mail.wu.ac.th

นางสาวแสงนภา ตันสกุล

งานอนุญาตให้ใช้สิทธิ IP

Tel : 0-7567-2927
e-mail : tsangnap@mail.wu.ac.th

นางสาวกัตติกา แพรกทอง

งานส่งเสริมการใช้ IP
เพื่อการพาณิชย์


Tel : 0-7567-2927
e-mail :
kattika.pr@mail.wu.ac.th

นางสาวจริยา คำหวาน

งานธุรการ
และประชาสัมพันธ์ฝ่าย


Tel : 0-7567-3575
e-mail : jariya.ka@mail.wu.ac.th