กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีของ มวล.

เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

*หมายเหตุ : ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคู่มือ Click

กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี เริ่มหลังจากมีงานวิจัย แล้วทำการประชาสัมพันธ์ ออกสู่ตลาดงานวิจัยตามโอกาสต่างๆ นำเสนอผู้ประกอบการ ให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ จากนั้นจะเริ่มเข้าสู่กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี ดังนี้

Blue and Red Hustle Loft Co Working Presentation (1)
3
4
5
6
7
8
9

Previous
Next

อธิบายกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : Click
แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน Work Flow กระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยี : Click