แผนงานการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
คุณภคกุล ทวีวรรณ   โทร. 0 7567 2915

รายละเอียดโครงการ