U2T Hackathon 2021

เครือข่ายภาคใต้ตอนบน
คัดเลือก 5 ทีม รับเงินสนับสนุน
ทีมละ 50,000 บาท

กิจกรรมการพัฒนาทักษะแก่ผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เปิดโอกาสให้ผู้ได้รับการจ้างงานได้ระดมความคิดอย่างสร้างสรรค์ บนปัญหาและความต้องการในพื้นที่จริง เพื่อให้ได้มาซึ่งแนวทางแก้ไขปัญหาด้านนวัตกรรมที่ตอบโจทย์กับบริบทในพื้นที่ ผ่านการเรียนรู้และปฏิบัติจริงในชุมชน (Community integrated Learning) ภายใต้โจทย์กำหนด 4 ด้าน

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
(Creative Economy)

เทคโนโลยีสารสนเทศ / สุขภาพ
(Technology/Health Care)

เศรษฐกิจหมุนเวียน
(Circular Economy)

ศิลปะและวัฒนธรรม
(Art and Culture)

**หมดเขตรับสมัคร

คุณสมบัติ

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจัดเป็นทีมๆ ละ 5-7 คน โดยใน 1 ทีมประกอบด้วย

  • บัณฑิต นักศึกษาและประชาชนที่ได้รับการจ้างงาน โครงการ U2T
  • ผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบล/ผู้ประกอบการ/ผู้สืบทอดภูมิปัญญา

2. ทีมต้องผ่านการเสนอชื่อจากสถาบันอุดมศึกษาในโครงการที่รับผิดชอบ โดยมีลักษณะ ข้อใด ข้อหนึ่ง ดังนี้

  • เป็นทีมที่มาจากพื้นที่ตำบลเดียวกัน
  • ทีมที่มาจากต่างพื้นที่ตำบล ที่มีลักษณะปัญหาคล้ายกัน
  • เป็นทีมที่มีลักษณะเฉพาะ หรือ อัตลักษณ์พื้นถิ่น เช่น ทีม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ทีมเผ่าไทดา เป็นต้น

Timeline การแข่งขัน

สมัคร U2T Hackathon 2021

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง –  11 มิถุนายนนี้

ประกาศผลทีมที่ผ่านคัดเลือก 25 ทีม

ผลการแข่งขันคัดเลือกสุดยอด 5 ทีม

ระหว่างวันที่ 29 – 31 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา

ตัวแทนภาคใต้ตอนบน U2T Hackathon 2021 เพื่อแข่งขันต่อในระดับประเทศมีดังนี้

1. ทีม Happy Guava ตำบลป่าระกา จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

2. ทีมอาบอรุณ ตำบลห้วยน้ำขาว จังหวัดกระบี่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

3.ทีม The seeker ตำบลนาเคียน จังหวัดนครศรีธรรมราช จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

4. ทีม ตลิ่งงาม ตำบลตลิ่งงาม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

5.ทีม Supra Coconut ตำบลลิปะน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

Walailak Entrepreneurship Development Academy, WEDA

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

Tel : 075–672915 , 095-5718442
e-mail : [email protected]