Contact us

ติดต่อเรา

ศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

Walailak Entrepreneurship Development Academy, WEDA

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

Tel : 0-7567-2922