กิจกรรม

Activities

Weda Cafe

ร้านกาแฟที่เกิดจากความตั้งใจของนักศึกษาในชมรม ผู้ประกอบการนักศึกษา ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบ
Click Here

Weda Club

ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการให้แก่นักศึกษาหรือศิษย์เก่า
Click Here

Startup Talk

เป็นกิจกรรมสร้างความตระหนักและแรงบันดาลใจ ผ่าน กิจกรรม Startup Initiative, Startup Talk, Walailak DEMO Day
Click Here

Startup Boot Camp

เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการ โดยมี Design Thinking, Lean Canvas สำหรับหาความเป็นไปได้ของธุรกิจ
Click Here

Smart Start Idea by GSB Startup

เป็นกิจกรรมส่งเสริมให้นักศึกษาได้สร้างสรรค์ผลงาน และสามารถนำแนวคิดจากผลงานการ ประกวดไปใช้ได้จริงต่อไป
Click Here

Startup Thailand League

เป็นเวทีการนำเสนอไอเดียธุรกิจสำหรับนักศึกษา เพื่อขอทุนสนับสนุนในการพัฒนา Prototype จำนวนเงิน 50,000 บาท
Click Here

Business Brotherhood

เป็นโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง สวทน. มหาวิทยาลัย และกิจการขนาดใหญ่ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่
Click Here

Smart Startup Company

เป็นกิจกรรมให้นักศึกษาทุกคณะทุกชั้นปี ได้มีโอกาสใช้พื้นที่ใน GSB Innovation Club
Click Here

ประชาสัมพันธ์

News

ข่าวประชาสัมพันธ์

News

ประมวลภาพ

Gallery

หน่วยงานพันธมิตร

Organized and Sponsored By

FACEBOOK WEDA

ศูนย์พัฒนาความเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา

Walailak Entrepreneurship Development Academy, WEDA

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

Tel : 0-7567-2922

e-mail : scincepark_weda@wu.ac.th