หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการควบคุมการผิตแก๊สชีวภาพ

Brain Power Skill Up

หลักสูตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมการควบคุมการผลิตก๊สชีวภาพ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เท่านั้น !

จัดอบรมออนไลน์ผ่านทางโปรแกรม ZOOM Meeting

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ 
คุณสุนันทา เมืองทรัพย์
089-9935977 e-mail : mtsunanta@gmail.com
นายไกรสร นิลอาสน์
080-7888512 e-mail : kraisorn_ninlaart@hotmail.com

วิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยรัตน์ ศิริพัธนะ
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิรัติศัย รักมาก
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิศรุฬห์ วงบุญ
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นางสาวพรวิมล เวชสิทธิ์
บริษัท เวทส์แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่แมเนจเม้นท์

นายณรงศักดิ์ สีขาว
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายสันติ ทวีรักษากุล
บริษัท เวทส์แอนด์ เอ็นเนอร์ยี่แมเนจเม้นท์

กิจกรรมก่อนวันอบรม

15 พฤษภาคม ถึง 10 สิงหาคม พ.ศ. 2564 : ลงทะเบียนออนไลน์ ขอเข้าร่วมอบรม

10 สิงหาคม – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 : ผู้เข้าร่วมอบรมกรอกข้อมูลสมรรถนะของระบบผลิตแก๊สชีวภาพ และพารามิเตอร์ต่างๆที่ได้ตรวจวัด หรือวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เช่น COD, VFA, pH, alkalinity, เป็นต้น ย้อนหลังอย่างน้อย 1 เดือน ของโรงงานผลิตแก๊สชีวภาพที่ดูแลอยู่ (หากผู้เข้าอบรมไม่มีข้อมูลส่วนนี้ หรือไม่ต้องการให้ข้อมูล ทางวิทยากรผู้จัดอบรมจะจัดชุดข้อมูลจริงจากอุตสาหกรรมให้ สำหรับใช้ในการฝึกกอบรม ทางอุทยานฯไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆที่ผู้เข้าร่วมอบรมจะต้องทำให้เสร็จ หรือให้ข้อมูล แต่หากทางโรงงานที่ส่งผู้อบรมต้องการให้ใช้ข้อมูลโรงงานจริง ก็จะเกิดประโยชน์กับทางโรงงานโดยตรง)

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป : ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเข้าถึงแหล่ง ซอฟท์แวร์พร้อมคู่มือการใช้งานเป็นภาษาไทย เอกสารประกอบการอบรม สื่อวิดีโอ

สถานที่ดำเนินการ

ภาคบรรยาย : อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ภาคปฏิบัติ : สาธิตการเดินระบบ กรณีศึกษา และให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ ณ
อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
และอาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ระยะเวลาดำเนินการ

จำนวนวันดำเนินการภาคบรรยาย (16 ชั่วโมง) และภาคปฏิบัติ/กรณีศึกษา/การให้คำปรึกษาเชิงเทคนิค (16 ชั่วโมง) ตั้งแต่วันที่ 16-10 สิงหาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรหรือผู้บริหารเชิงเทคนิคของภาคเอกชน วิสาหกิจชุมชน ภาคการศึกษา หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ประกอบการทางด้านพลังงานชีวภาพ โดยเน้นผู้ที่รับผิดชอบการผลิตในโรงงานผลิตแก๊สชีวภาพเพื่อผลิตไฟฟ้าและความร้อนเพื่อใช้ในโรงงาน หรือขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฯ มีวุฒิการศึกษาระดับ ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช. ปวส. หรือมีประสบการณ์การทำงานโรงงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมข้างต้นไม่น้อยกว่า 1 ปี

จำนวนผู้เข้าอบรม

รับจำนวนจำกัดเพียง 30 คน จากภาคอุตสาหกรรม และ  10 คน จากภาคชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ฟรี ! ไม่มีค่าใช้จ่าย

START !!

วันที่ 16-19 สิงหาคม 2564

กิจกรรมวันอบรม

จัดอบรมในวันที่ 16-19 สิงหาคม 2564

Scroll to Top