PORTFOLIO

INNOVATION
DESIGN
CENTER​

LOGO & CI DESIGN

บริการออกแบบเครื่องหมายการค้า สร้างอัตลักษณ์องค์กร โดยมีการวิจัยทางการตลาดและวางแผนออกแบบให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และศึกษาแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับงานออกแบบในมิติต่างๆ

PACKAGING & PRINTING

บริการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณท์ ด้านรูปลักษณ์และการใช้งาน 4 ด้าน ได้แก่ การพัฒนาผลิตภัณท์ด้านอาหาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง การพัฒนาผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ และการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม โดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

WEBSITE

PRINTING MEDIA