CONTACT US

ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ

Innovation Design Center, IDC

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

Tel : 0-7567-2963