English EN Thai TH

หน้าแรก

WEDA CLUB

จากไอเดียสู่.. ผู้ประกอบการ

ข่าว

2-01_1

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยก Burkhlderia pseudomallei” และ “อาหารคัดเลือกจำเพาะสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ชนิดทริโคพัยตอน”

_01_1

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น และ อาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “เครื่องช่วยพยุงเดินแบบพับเก็บได้”

ข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อแบคทีเรียเพื่อการคัดแยก Burkhlderia pseudomallei” และ “อาหารคัดเลือกจำเพาะสำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อราเดอร์มาโตไฟต์ชนิดทริโคพัยตอน”

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประภัสสร เส้งสุ้น และ อาจารย์กันต์ฤทัย สิริวรกุลศักดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ที่ได้รับการจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอนุสิทธิบัตร เรื่อง “เครื่องช่วยพยุงเดินแบบพับเก็บได้”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ และอยู่ในกำกับของรัฐบาลที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานชื่ออัน เป็นสร้อยพระนามในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเป็น มหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ (Comprehensive University) ที่จัดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้พัฒนาสภาพแวดล้อมให้เป็นเมืองมหาวิทยาลัยในรูปแบบ Residential University ที่มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการแบบครบวงจร รวมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ

แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตึกอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น1 (โซน A และ B)
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
Tel : 0-7567-3574