แนะนำเกี่ยวกับฝ่าย TLO

เกี่ยวกับ TLO

ความเป็นมาริเริ่มให้มีการจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2548 เพื่อที่จะ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานวิจัยและวิชาการ ของมหาวิทยาลัยไปสู่การจดทะเบียนทรัพย์สิน ทางปัญญาและการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ วัตถุประสงค์- เพื่อให้คําปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา การยื่น ขอรับคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
– เพื่อสนับสนุนผลงานวิจัยของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย ให้ถูกนําไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง
– เพื่อให้ทุนสนับสนุนงานวิจัยทั้งในแง่ของการต่อยอด และในแง่ของการเพิ่มประสิทธิภาพของเทคโนโลยี
– เพื่อรองรับและตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมในพื้นที่ในการพัฒนา และยกระดับสินค้าและบริการเป้าหมาย- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่มีการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้น
– เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสร้างทรัพัญญาที่มีศักยภาพตรงกับ ความต้องการของภาคเอกชน
– เพื่อให้เกิดนําทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้เกิดประโยชน์สูงสุด
– เพื่อขับเคลื่อนผลงานวิจัยและนวัตกรรมของอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ออกสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ (Research commercialization )
Previous
Next