บริการของ TLO

เกี่ยวกับ TLO

WU-TLO Service

บริการด้านส่งเสริมและสร้างความคุ้มครอง IP

IP consulting

ให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีการการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาสำหรับบุคลากรและภาคเอกชน

IP searching

ให้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

IP database

ให้บริการข้อมูลสถิติการดำเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

IP drafting/IP filing

ให้บริการร่างคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและดำเนินการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา

IP training

ให้บริการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

WU-TLO Service

บริการด้านส่งเสริมการนำ IP ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

IP audit/IP port folio/IP valuation

ดำเนินการสำรวจเทคโนโลยี จัดทำแฟ้มข้อมูลศักยภาพผลงานและการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย

Business matching/Exhibition

จัดกิจกรรมจับคู่ธุรกิจให้ข้อมูลนวัตกรรมต่อผู้ประกอบการ ร่วมจัดแสดงผลงานทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

Negotiation/Licensing

จัดกิจกรรมเจรจาต่อรองมูลค่าเทคโนโลยีและจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

Proof of technology/Prototype

จัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ(Prototype) จากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยเพื่อการยืนยันความสามารถในการนำไปใช้

IP Regulations/IP Committees

ให้บริการข้อมูลและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ระเบียบ ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย