ช่องทางการติดต่อ

เกี่ยวกับ TLO

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา TLO

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

โทร 0-7567-3575

e-mail sciencepark_tlo@wu.ac.th