English EN Thai TH

กระบวนการเจรจาตกลงทำวิจัย พัฒนา และให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการ

ขั้นตอนการให้บริการวิจัยและพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการจับคู่ผู้ประกอบการกับนักวิจัย

ผู้ประกอบการ
แจ้งความประสงค์ / โจทย์วิจัย (ต่อผู้ประสานงาน)
อุทยานวิทย์ฯ กับผู้ประกอบการและนักวิจัย
ประสานงาน / จัดหานักวิจัย / นัดประชุมหารือร่วมกัน (ภายใน 14 วัน)

แบบฟอร์มข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล : คลิก

นักวิจัย
จัดทำและส่งข้อเสนอโครงการ (ภายในไม่เกิน 14 วัน หรือตามที่ตกลงกัน)

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ : คลิก

ผู้ประกอบการ
แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการ (ภายใน 14 วัน)
อุทยานวิทย์ฯ กับผู้ประกอบการและนักวิจัย
นัดประชุมหารือข้อตกลงร่วมกันก่อนทำร่างสัญญา (ภายใน 7 วัน)

แบบฟอร์มบันทึกรายงานการประชุม : คลิก
แบบฟอร์มร่างสัญญาวิจัย : คลิก

อุทยานวิทย์ฯ
เสนอร่างสัญญา / ผู้มีอำนาจลงนาม (ภายใน 30 วัน)
ผู้ประกอบการ
โอนเงินเข้าบัญชี

บัญชีเลขที่  828-1-14776-8
ธนาคารกรุงไทย (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

และแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบ
แบบฟอร์มอนุมัติทุนวิจัย : คลิก

นักวิจัย
ขออนุมัติดำเนินโครงการ, เบิกจ่ายงบประมาณ, และขึ้นทะเบียนงานวิจัย :

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนงานวิจัย

หัวหน้าโครงการวิจัย
ทำแบบขอขึ้นทะเบียนงานวิจัย

แบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน
(เข้าไปดำเนินการที่ DOMS > สร้างส่ง > เลือกเมนูบันทึกข้อความเปล่า > เลือกข้อความมาตรฐาน > เลือกหัวข้อ แบบการขอเบิกจ่ายงบประมาณและขึ้นทะเบียนงานวิจัย ฯ) 
และแนบเอกสาร ดังนี้
1. ขออนุมัติดำเนินโครงการ : คลิก 
2. หลักฐานการโอนเงินให้มหาวิทยาลัย
3. ข้อมูลงบประมาณแบ่งตามหมวด : คลิก

คณบดีของหัวหน้าโครงการวิจัย
พิจารณา
ผู้อำนวยการ อุทยานวิทย์ฯ
พิจารณา (1 วัน)
เจ้าหน้าที่ความร่วมมือภาคเอกชน
ขออนุมัติดำเนินโครงการ (6 วัน)

***แนบเอกสารขออนุมัติดำเนินโครงการ

เจ้าหน้าที่การเงิน
นำเข้าข้อมูลงบประมาณสู่ระบบ MIS และออกใบเสร็จ (7-14 วัน)
เจ้าหน้าที่ความร่วมมือภาคเอกชน
ประสานงานนักวิจัยเพื่อกรอกแบบฟอร์มเบิกเงิน (1 วัน)
เจ้าหน้าที่การเงิน
เบิกเงิน / โอนเงินให้นักวิจัย / ส่งใบเสร็จรับเงินกลับคืนแหล่งทุน (7 วัน)
เจ้าหน้าที่แผนงานและยุทธศาสตร์
ตรวจสอบข้อมูล / ลงทะเบียนโครงการในระบบจัดการข้อมูลงานวิจัย (2 วัน)

***หมายเหตุ : สรุประยะเวลาการทำงานของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  1. เบิกเงินและจ่ายเงินให้นักวิจัย ภายใน 15-21 วัน (เฉพาะเวลาราชการ)
  2. ขึ้นทะเบียนงานวิจัย ภายใน 22 วัน

คุณศิรินญา ถุงทอง (ออย)
0 7567 2916
sirinya.tu@mail.wu.ac.th