ต่อยอดผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้บริการทุนเพื่อต่อยอดงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ทุนยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยี และทุนพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของตลาด โดยมีทุนสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

นักวิจัยสามารถผลิตและจำหน่ายสินค้านวัตกรรมเพื่อทดสอบตลาดและหารายได้เข้าสู่หน่วยงานได้โดยใช้กลไกการบริการวิชาการ กลไกนี้เหมาะสมสำหรับนักวิจัยที่มีแนวคิดที่จะจัดตั้งบริษัทเพื่อจำหน่ายสินค้านวัตกรรมด้วยตนเองในอนาคตหรือศูนย์ความเป็นเลิศที่ต้องการมีหน่วยธุรกิจเพื่อเลี้ยงตัวเอง นักวิจัยสามารถขอรับบริการสนับสนุนภายใต้โครงการ CoE Sandbox ของอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามขั้นตอนดังนี้

ขออนุมัติดำเนินโครงการบริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการจัดทำข้อเสนอโครงการบริการวิชาการซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ สินค้านวัตกรรมที่จะผลิต สถานที่ผลิต ราคาต่อหน่วยของสินค้านวัตกรรม ประมาณการรายรับต่อปี และค่าบริหารจัดการโครงการที่จะนำส่งมหาวิทยาลัย เสนอต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม ผ่านผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ข้อเสนอโครงการที่จะเสนอนั้นผ่านคณบดีต้นสังกัดของหัวหน้าโครงการ
(แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ :คลิก )

ผลิตและจำหน่ายผลงานนวัตกรรม

เมื่อหน่วยงานผลิตสินค้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้าแล้ว ให้ลูกค้าจ่ายค่าสินค้าโดยการโอนเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ธนาคารกรุงไทย สาขาท่าศาลา เลขที่บัญชี 828-1-14776-8 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จากนั้นให้ลูกค้านำส่งหลักฐานการโอนเงินให้หน่วยงานเพื่อดำเนินการขอให้มหาวิทยาลัยออกใบเสร็จให้ลูกค้าต่อไป

เบิกเงินรายได้จากมหาวิทยาลัย

หน่วยงานดำเนินการขอเบิกเงินรายได้จากโครงการบริการดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยเป็นรอบ เช่น เบิกเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือตามความเหมาะสม โดยให้มหาวิทยาลัยหักค่าบริหารจัดการโครงการไว้ตามที่ตกลง ซึ่งปกติ หากเป็นการผลิตสินค้าโดยใช้สถานที่และเครื่องมือของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีระเบียบให้นำส่งค่าบริหารจัดการโครงการในอัตราร้อยละ 20 (ประกาศมหาวิทยาลัย : คลิก) รายได้นอกเหนือจากค่าบริหารจัดการ หน่วยงานสามารถเบิกไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้โดยไม่ต้องรายงานมหาวิทยาลัย

“สำหรับหน่วยงานที่ประสงค์จะดำเนินงานในรูปแบบวิสาหกิจ โปรดศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับการจัดตั้งวิสาหกิจก่อน” ( ประกาศเกี่ยวกับการจัดตั้งวิสาหกิจ : คลิก)

Contact ผลิตและจำหน่ายผลงานนวัตกรรม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณซูกิมพลี หนิจิบุลัด (ดี)
0 7567 3579
sukimplee.ni@wu.ac.th

Scroll to Top