โปรแกรมสำหรับนักศึกษา นักวิจัย และสตาร์ทอัพ

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจสุขภาพและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิตอล

ธุรกิจการเกษตรและการแปรรูปทางการเกษตร

ธุรกิจหัตถกรรมและของประดับตกแต่ง

ธุรกิจบริการ

ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่โปรแกรมบ่มเพาะวิสาหกิจ
ปี พ.ศ. 2564 - 2565

 • งานวิจัย/เทคโนโลยี 
  1. กระบวนการผลิตและการเก็บรักษามังคุดคัดในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
  2. กระบวนการผลิตและการเก็บรักษาส้มโอทับทีมสยามในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (อยู่ในขั้นตอนวิจัย)
 • นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ 
  ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษ์ชินากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
  นางสาวฝนทิพย์  หนูอุดม  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวล
 • กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ได้รับการสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยกระบวนการ Proof of Technology จากงานวิจัยของมหาวิทยาลัย
  ได้รับการสนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรมในโครงการผัดไทยจาก Food Innopolis
  ได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงิน 
  ได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการผลิต 
 • รายงานผลการดำเนินงาน
  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน | 16 สิงหาคม 2564 
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • งานวิจัย/เทคโนโลยี การคัดเลือกเชื้อรา Trichoderma spp. เพื่อใช้ในการควบคุมโรคใบร่วงของยางพาราที่เกิดจาก
  เชื้อรา Phytophthora spp. และโรครากขาวที่เกิดจากเชื้อรา Rigidoporus microporus.
 • นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.วาริน อินทนา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มวล.
 • กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  ได้รับการสนับสนุนพัฒนาห้องจัดเก็บผลิตภัณฑ์พร้อมจำหน่ายและพื้นที่สำนักงาน
  ได้รับการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญบัญชีและการเงิน
  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
 • รายงานผลการดำเนินงาน
  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน | 16 สิงหาคม 2564 
 • งานวิจัย/เทคโนโลยี  A new approach for data intensive collaboration using Scalable Resolution Shared Displays 
 • นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ  รศ.ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • รายงานผลการดำเนินงาน 
  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน | 16 สิงหาคม 2564
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • งานวิจัย/เทคโนโลยี นาโนอิมัลชันโลชันบำรุงผิวของสารสกัดจากนำมันรำข้าวและทานาคา
 • นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.จิตบรรจง ตั้งปอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • รายงานผลการดำเนินงาน
  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน | 16 สิงหาคม 2564
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์
 • งานวิจัย/เทคโนโลยี การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไส้เบอร์เกอร์เนื้อจากพืช (plant base meat)
 • นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร. มนัส ชัยจันทร์  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • รายงานผลการดำเนินงาน
  ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน | 16 สิงหาคม 2564
 • รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ผู้ประกอบการอยู่ในขั้นตอนเตรียมความพร้อมเสนอเข้าสู่โปรแกรมบ่มเพาะวิสาหกิจ รอบคัดเลือก ปี พ.ศ. 2564

 • นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.วัฒนพงศ์  เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • รายงานผลการดำเนินงาน
 • นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.สุวิทย์  วุฒิสุทธิเมธาวี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
 • กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • รายงานผลการดำเนินงาน
 • นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ รศ.ดร.พูลพงษ์  บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
 • กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • รายงานผลการดำเนินงาน
 • นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ นางสาวฝนทิพย์  หนูอุดม อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • รายงานผลการดำเนินงาน
 • นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.อจลวิชญ์  ฉันทวีโรจน์
 • กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • รายงานผลการดำเนินงาน
 • นักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญ ผศ.ดร.วิยดา  กวานเหียน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 • กิจกรรมสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการและพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • รายงานผลการดำเนินงาน

ระยะเวลาโครงการ การติดตามและประเมินผล

ระยะเวลา 24 เดือน ติดตามผลในทุกๆ 6 เดือน โดยมีรายละเอียดดังนี้

STEP 1
รอบคัดเลือก Screening
STEP 2
รอบคัดเลือก Screening + ติดตามและประเมินผลรอบ 6 เดือน
STEP 4
ติดตามและประเมินผลรอบ 18 เดือน
STEP 5
ติดตามและประเมินผลรอบ 24 เดือน

คณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

ประธานกรรมการ
คุณจิระพันธุ์ เนื่องจากนิล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคกลางตอนล่าง 

ผอ. Incubation

กรรมการ
นางวนิดา บุญนาคค้า 
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)

กรรมการ 
คุณพงษ์ศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย

ผู้แทนคณะกรรมการส่งเสริมการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

กรรมการ
นายไพโรจน์ ภู่ต้อง
กรรมการผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงอรุณปาล์มออย

ผู้แทนจากภาคธุรกิจเอกชน

กรรมการ
นายวัฒนา แก้วประจุ
ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนา SME ภาคใต้ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

ผู้แทนจากภาคธุรกิจเอกชน

กรรมการ
นายอัษฎาวุธ แสงนภาเพ็ญ
กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัสเตอร์ โปร คอนซัลแท็นซ์ จำกัด

ผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขานุการ
ผศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคใต้ตอนบน

สนใจเข้าร่วมโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจ ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

เป็นนักศึกษา หรือ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการ
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก หรือ จบการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี
 • มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ มีความพร้อมนำผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาด
 • มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
 • มีความพร้อมในการลงทุน

เป็นนักวิจัย หรือ บุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 • มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการ
 • มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ มีความพร้อมนำผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาด
 • มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
 • มีความพร้อมในการลงทุน

เป็นบุคคลทั่วไป

 • มีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้ประกอบการ
 • เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วไม่เกิน 2 ปี
 • มีผลิตภัณฑ์ต้นแบบ และ มีความพร้อมนำผลิตภัณฑ์ทดสอบตลาด
 • มีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมกับทางหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
 • มีความพร้อมในการลงทุน

สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่นี่

ผู้ดูแล Incubation

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณธีติมา ฉ้วนเจริญ (น้ำ)
0 7567 3578
theetima.ng@wu.ac.th

Scroll to Top