Green Science park

โครงการสีเขียว อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์การเป็นเมืองมหาวิทยาลัยสีเขียวแห่งความสุข มีเป้าหมาย..เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนการสอน และมีคุณภาพชีวิตที่ดีในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย  รวมถึงการจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ที่คำนึงถึงคุณสมบัติที่ประหยัดไฟฟ้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

  1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (Setting and Infrastructure)

  2. ด้านการจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)

  3. ด้านการจัดการของเสีย(Waste)

  4. ด้านการจัดการน้ำ(Water)

  5. ด้านการจัดการระบบขนส่งภายใน(Transportation)

  6. ได้านการให้การศึกษาวิจัยและบริการวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม(Education and Research)

Green Walailak

ทำไมต้อง

Green Office ?

เพื่อลดค่าใช้จ่ายและประหยัดพลังงาน

ลดค่าใช้จ่ายของสำนักงานจากการใช้ไฟฟ้า น้ำประปา เชื้อเพลิง กระดาษ และอุปกรณ์ภายในสำนักงานอย่างคุ้มค่า

สร้างการมีส่วนร่วม

เพื่อสร้างความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึก ตระหนักในการใช้ทรัพยากร และการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร