English EN Thai TH

โรงงานต้นแบบ

โรงงานต้นแบบ

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อำนวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนเพื่อให้เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยเพื่อขอรับคำปรึกษา หรือร่วมวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้

พื้นที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหาร Food Makerspace

ได้รับการอนุญาตผลิตอาหาร จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขประเภทอาหาร : อาหารที่ต้องมีฉลาก ได้แก่ อาหารสำเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
อย.

ผู้ประกอบการ

นักวิจัย

ภาคเอกชน

สำหรับรองรับผู้ประกอบการ นักวิจัยและภาคเอกชน เพื่อใช้เป็นที่ศึกษา เรียนรู้ ทดลองการผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งดำเนินการผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อวางจำหน่ายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

อัตราค่าบริการ

ลำดับ

1.

2.

3.

รายการ

บริการโรงงานแปรรูปต้นแบบในกระบวนการอบแห้งอาหาร (Drying)

ใช้ห้องปฎิบัติการในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Cooking)

ใช้ห้องปฎิบัติการในกระบวนการบรรจุอาหาร (Packing)

ค่าบริการ

800 บาท / วัน

500 บาท / วัน

700 บาท / วัน

แผนผังพื้นที่ Food Makerspace

Contact Footer PM

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเสาวคนธ์ ใจต๊ะมา (แพรว)
0 7567 3578
saowakon.ja@wu.ac.th