Category: ร่วมงานกับเรา

รับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก่ภาคเอกชน (โปรแกรมTalent Mobility และ ITAP) สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการโครงการส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก่ภาคเอกชน (โปรแกรม Talent Mobility และ ITAP) สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททางวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2) มีประสบการณ์ตรงตามลักษณะงานที่ต้องการไม่น้อยกว่า 2 ปี3) มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องทางด้านบริการอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า 2 ปี4) มีทักษะทางคอมพิวเตอร์5) ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 3. คุณสมบัติอื่น ๆ 1) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้2) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย3) เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่กำหนด 4. ภาระงาน 1) ให้บริการแก่ลูกค้าของโครงการ Talent Mobility และเป็นที่ปรึกษาเทคโนโลยีแก่ลูกค้าของ โปรแกรมการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) ให้เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงานที่ได้กำหนดไว้2)…
Read more

“เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับการสนับสนุนทุน ประจำปี 2563”

เราพร้อมแล้วที่จะพัฒนาศักยภาพงานวิจัย ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชน เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ และการลดต้นทุน ท่านสามารถเข้าถึง ผู้เชี่ยวชาญ ทีมสนับสนุน และทุนสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของท่าน พร้อมกับสร้างความเข้มแข็งให้กับธุรกิจของท่านอย่างยั่งยืน โครงการงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน เปิดรับข้อเสนอโครงการงานวิจัยร่วมกับภาคเอกชน (Collaborative Research Program : Co-Research) เปิดรับตั้งแต่บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2562 โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ เปิดรับข้อเสนอโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่ (Industrial Research and Technology Capacity Development Program: IRTC)  เปิดรับข้อเสนอโครงการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงที่ 1 : บัดนี้ – 31 สิงหาคม 2562 และช่วงที่ 2 : 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2562 โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovation and…
Read more

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักพัฒนาระบบ จำนวน 1 อัตรา

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่นักพัฒนาระบบ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง– มีความรู้ด้าน PHP และ MySQL ระดับสูง– มีความรู้ด้าน jQuery / AJAX / CSS และ Framework– มีความสามารถด้านการเขียนโปแกรมเพื่อจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ได้ – สามารถพัฒนาแอพพลิเคชั่นโดยใช้ Framework สมัยใหม่ เช่น react native และมีประสบการณ์กับการเขียน Application Programming Interface (API) – มีทักษะในการพัฒนาซอฟแวร์ภายใต้โจทย์ที่กำหนดและตอบสนองต่อผู้ใช้งานมากที่สุด– มีความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย– ใฝ่รู้และสามารถพัฒนาความสามารถด้วยตนเอง–…
Read more

ประกาศรับสมัครตำแหน่งนักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่นักออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ กราฟิก ดีไซน์ (Graphic Design) นิเทศศิลป์ วิศวกรรมอุตสาหการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง– สามารถออกแบบงานประเภทผลิตภัณฑ์ พร้อมระบุชนิดวัสดุที่เหมาะสมกับงานออกแบบได้– ผู้มีความรู้ และ/หรือ ประสบการณ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น Sketch Up, Maya, 3D Max, Solid Work, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และโปรแกรมการออกแบบอื่นๆได้เป็นอย่างดี – สามารถทำงานในลักษณะติดต่อประสานงานได้ดี– มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงาน มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี– ถ้าเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว–…
Read more

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงาน ตำแหน่งเลขานุการและอำนวยการ สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเลขานุการและอำนวยการ 1 อัตรา สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น บัดนี้ ทางอุทยานฯได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งเลขานุการและอำนวยการ ได้แก่1. นางสาวผกากรอง ทองแกมนาค2. นางสาวอรวรรณ หนูชู (สำรอง) ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 เข้ารายงานตัวในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2562 น. ณ ห้องสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.วลัยลักษณ์ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม จ.นครศรีธรรมราช หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา

ด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิการศึกษา ปริญญาโท หรือปริญญาตรี ตั้งแต่ 2 ใบขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ หรือเศรษฐศาสตร์ โดยจะต้องสำเร็จระดับปริญญาตรี ทางด้านบริหารธุรกิจ การเงิน การตลาด วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง – ผู้มีความรู้ และ/หรือ ประสบการณ์ทางด้านการวิเคราะห์แผนธุรกิจ แผนศึกษาความเป็นไปได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – ผู้มีความรู้ และ/หรือ ประสบการณ์ทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ – มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office เป็นอย่างดี – สามารถทำงานในลักษณะติดต่อประสานงาน…
Read more

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเลขานุการและงานอำนวยการ สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ด้วยอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่เลขานุการและงานอำนวยการ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. คุณสมบัติทั่วไปผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535 2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา– มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office– มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการ งานประชุม งานสารบรรณและอำนวยการ ประชาสัมพันธ์– มีทักษะความสามารถในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี– มีความคล่องแคล่ว ว่องไว และรับสภาวะกดดันได้ดี– มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี– มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา สรุปเหตุผล และเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา– มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี 3. ภาระงาน งานเลขานุการ– อำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร การนัดหมาย การเงิน การเดินทาง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง– บริหารจัดการด้านเอกสารต่าง ๆ ร่างโต้ตอบหนังสือ การเสนอแฟ้ม การติดตามงาน รวมทั้งการจัดเก็บเอกสาร – งานต้อนรับและรับรองแขกของหน่วยงาน–…
Read more

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง สำกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตามที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง 1 อัตรา สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น บัดนี้ ทางอุทยานฯได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง ได้แก่ 1. นางสาวแพรทอง จินดาวงศ์2. นางสาวนุสรา อุมา (สำรอง) ทั้งนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารายงานตัวในวันอังคารที่ 18 มีนาคม 2562 น. เวลา 08:30 น. ณ ห้องสำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช หากพ้นจากระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ และจะทำการเรียกบุคคลสำรองขึ้นเป็นการต่อไป Image by 089photoshootings on Pixabay