🏆🏆ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย“แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม(Technology to Industry Convergence)”🏆🏆

🏆🏆ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย“แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม(Technology to Industry Convergence)”🏆🏆

อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการ “แผนงานยกระดับเทคโนโลยีสู่ภาคอุตสาหกรรม(Technology to Industry Convergence)” ภายใต้การสนับสนุนงานประมาณจาก สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 ที่ผ่านมานั้น บัดนี้ฯ ทางคณะกรรมการได้สรุปผลการตัดสินข้อเสนอโครงการที่จะได้รับงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้1. การพัฒนาซอฟต์แวร์ผู้ช่วยส่วนบุคคลอัจฉริยะเพื่อการซ่อมและบำรุงรักษารถยนต์ ของ อ.ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ จากสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์2. การใช้ประโยชน์ของเสียจากอุตสาหกรรมแปรรูปยางพาราในการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยกระบวนการหมักร่วม ของ ผศ.วิศรุฬห์ วงบุญ จากสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์3. การศึกษาประสิทธิภาพทางคลินิกของสารสกัดใบบัวบกรูปแบบสารละลายพอลิเมอร์ฟิล์มสเปรย์ ของ รศ.ดร.สมชาย สวัสดี จากสำนักวิชาเภสัชศาสตร์4. โพรไบโอติกอัดเม็ดเสริมพืชผักสมุนไพร ของ ผศ.ดร.วิสาขะ อนันธวัช จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร5. พัฒนาชีวภัณฑ์โกรการ์ดโฟร์พลัสสู่มาตรฐานเชิงพาณิชย์ ของ รศ.ดร.วาริน อินทนา จากสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร6. ระบบตรวจจับแกนไม้บนภาพหน้าตัดท่อนซุงไม้ยางพาราด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียมแบบลึก ของ รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี จากสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ทางอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซด์ https://sciencepark.wu.ac.th/tlo/

โทรศัพท์ 075-672927