โครงสร้างคณะกรรมการ 5 ส

นางสาวผกากรอง ทองแกมนาค

 ประธาน 5ส

นางสาวสมฤดี เดชสุวรรณ์

คณะกรรมการ 5ส

นางสาววนิดา พรประสิทธิ์

คณะกรรมการ 5ส

นางสาวชฎาภรณ์ ชฎากาญจน์

คณะกรรมการ 5ส

นางสาวจริยา คำหวาน

คณะกรรมการ 5ส