แผนผังพื้นที่

พื้นที่โซน A

ห้องสำนักงาน, ห้องผู้อำนวยการ

ผู้ดูแล : นางสาวผกากรอง   ทองแกมนาค (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

พื้นที่โซน B

(ห้องบ่มเพาะผู้ประกอบการ WIC, TLO, EDC)

ผู้ดูแล : นางสาวสมฤดี  เดชสุวรรณ (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

พื้นที่โซน F

(ห้อง Coworking space, ห้อง Mini Pilot)

ผู้ดูแล : นางสาวณัฐณิชาช์ ลิ่มปรัชญา (เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)