รูปกิจกรรม 5ส

Big Cleanning Day ร่วมกับ มวล.

Before

After