วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางระบบนิเวศทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค ภาคใต้ตอนบน

พันธกิจ

ทำงานร่วมกับภาคเอกชน ภาครัฐ สถาบันการศึกษา และชุมชนเพื่อนำเอาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปพัฒนาธุรกิจ สร้างงานและโอกาสใหม่ๆ ให้กับสังคมและประเทศชาติ