ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

ข้อมูลเชิงสิถิติการให้บริการ ของหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มวล. ประจำปี 2563 (ข้อมูล ตั้งแต่ ต.ค 62- พ.ค.63)

 • ภาครัฐ จำนวน 21 แห่ง
 • ภาคเอกชน จำนวน 78 แห่ง
 • ภาคชุมน จำนวน 49 แห่ง
 • เครือข่ายอุดมศึกษา 11 แห่ง
 • ภาคเอกชน จำนวน 113 แห่ง
 • ภาคชุมชน จำนวน 26 แห่ง
 • อาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 56 ราย แบ่งเป็น
  • สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 12 ราย
  • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 3 ราย
  • สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ จำนวน 8 ราย
  • สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ จำนวน 9 ราย
  • สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 5 ราย
  • สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 6 ราย
  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 2 ราย
  • สำนักวิชาการจัดการ จำนวน 3 ราย
  • สำนักวิชาสาธารณสุข จำนวน 1 ราย
  • สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 1 ราย
  • สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จำนวน 3 ราย
  • ศูนย์ความเป็นเลิศ จำนวน 3 ราย
 • อาจารย์ภายนอกมหาวิทยาลัยและนักวิจัยอิสระ จำนวน 19 ราย
 • ผู้เชี่ยวชาญ/เจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 8 ราย
  • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ราย
  • ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน จำนวน 1 ราย
  • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 2 ราย
  • ศูนย์ความเป็นเลิศ จำนวน 3 ราย