ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม”กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเขียนโมเดลธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Design Thinking and business Model Innovation)”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม”กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเขียนโมเดลธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Design Thinking and business Model Innovation)”

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม”กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเขียนโมเดลธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Design Thinking and business Model Innovation)”
ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรม”กระบวนการคิดเชิงออกแบบและการเขียนโมเดลธุรกิจ เพื่อต่อยอดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ (Design Thinking and business Model Innovation)” จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องราชาวดี ชั้น 1 อาคารวิชาการ 7 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การจัดกิจกรรมอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส NSTDA ผู้จัดการโปรแกรมเร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการและSMEs ประจำ FI-Acceleration Platform อาจารย์พิเศษประจำคณะบริหารธุรกิจนานาชาติ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นี้เท่านั้นแล้วเจอกันนะคะ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณแจ๊ส แสงนภา ตันสกุล ฝ่ายบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เว็บไซด์ https://sciencepark.wu.ac.th/tlo/

โทรศัพท์ 075-672927