การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีแก่ภาคเอกชน : OIL

บริการส่งเสริมความร่วมมือและสนับสนุนด้านการเงินในการนำการวิจัยและเทคโนโลยีไปพัฒนาธุรกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดของเสียในกระบวนการผลิต และขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ผ่านโปรแกรมสนับสนุน

สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม

Office of Industry Liaison, OIL

0 7567 3588

Oil_sp@wu.ac.th

  • ITAP :   โปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม  Click

  • TM : โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัย Click
  • IRTC :  โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนในพื้นที่  Click
  • โครงการวิจัยรัฐร่วมเอกชน Click
  • CO-RESEARCH :  ​โครงการวิจัยร่วมกับภาคเอกชน Click
  • โครงการวิจัยเชิงฐานราก Click