English EN Thai TH

ศูนย์พัฒนาผู้ประกอบการ

Entrepreneurial Development Center : EDC

การพัฒนาผู้ประกอบการ มุ่งพัฒนาศักยภาพ พัฒนาเครือข่ายและเชื่อมโยงธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ อย่างเป็นระบบและครบวงจร

0 7567 2916

edc_sp@wu.ac.th

แนวทางการดำเนินงาน

ดำเนินโครงการเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคใต้และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น รู้จักนำเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาพัฒนาธุรกิจ

ศึกษาข้อกำหนด วางแผนงาน จัดทำข้อเสนอโครงการเพื่อตอบสนองภาครัฐในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รัฐกำหนด

ดำเนินการและบริหารจัดการโครงการ วางแผนอัตรากำลัง แผนงาน และแผนการใช้งบประมาณเพื่อให้โครงการสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์

ส่งเสริมภารกิจด้านบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยโดยการใช้ผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยไปแก้ปัญหาให้กับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการ

เชื่อมโยงผู้ประกอบการที่มีความต้องการบริการด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอื่น ๆ เข้ากับหน่วยงานภายในอุทยานวิทยาศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Our gallery

ประมวลภาพกิจกรรม